رعایت عدالت در تعدد زوجات
52 بازدید
محل نشر: مجله فقه کاوشی نو در فقه اسلامی/ شماره 78/ زمستان 1392
نقش: نویسنده
سال نشر: 1394
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مشروعیت تعدد زوجات بر گرفته از قرآن کریم، روایات فراوان و سیره عملی اولیای دین است و مورد اتفاق همه مذاهب اسلامی می‌باشد. قرآن کریم تعدد زوجات را مشروط به رعایت عدالت نموده است. بسیاری از فقیهان عدالت در تعدد زوجات را به مساوات معنا کرده‌اند و از این رو متعلق آن را فقط قَسم (تقسیم شبها میان همسران) می‌دانند؛ در حالی که عدالت به معنای میانه‌روی و رعایت حقوق دیگران و پرهیز از افراط و تفریط است. به همین جهت متعلق آن همه حقوق فقهی و اخلاقی همسر است و مختص به قَسم نمی‌باشد. کلید واژه: ازدواج، حقوق خانواده، تعدد زوجات، عدالت
دانلود