اصول متلقات
194 بازدید
محل نشر: فقه اهل بیت (ع)/ 74
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده آثار فقهی نگارش یافته تا قرن پنجم به چهار قسم تقسیم می‌شوند. آیت الله بروجردی نام یکی از این اقسام را «اصول متلقات» نهاده‌ است. به نظر ایشان و برخی دیگر از فقهای معاصر، آرای فقهی قدماء در اصول متلقات دارای بعضی نتایج علمی است؛ از جمله اینکه اجماع یا شهرت در اصول متلقات با حفظ شروطی می تواند کاشف از رأی معصوم (ع) باشد؛ همچنین شهرت فقهاء در اصول متلقات جبران ضعف سند روایت را می کند، چنانکه اعراض آنان از روایت صحیح موجب تضعیف آن است. در تعریف و تفسیر اصول متلقات حداقل شش قول وجود دارد که وجود این اقوال گویای ابهام در نظریه «اصول متلقات» است. این نوشتار به تفصیل به بیان هشت ویژگی مهم اصول متلقات پرداخته است که برخی از آنها گویای تاثیر فراوان اندیشه و اجتهاد نویسندگان آنها در این آثار است. همین نکته مانعی برای کشف قول معصومان (ع) از فتاوای دراین آثار خواهد بود، از این رو کشف قول معصومان (ع) از اجماع یا شهرت در اصول متلقات که نظریه آیت الله بروجردی و هم فکران او است، بسیار دشوار و شاید ناممکن باشد. کلید واژگان: قدماء، آیت الله بروجردی، نقل به معنا، اجماع، شهرت.
دانلود