اعتبار رای اکثریت در پرتو کتاب و سنت
64 بازدید
محل نشر: فقه کاوشی نو در فقه اسلامی/77
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در فصل اول این نوشتار، به دو دسته از آیات قرآن پرداخته شده است. در دستۀ نخست، رأی اکثریت بنا بر مبنای کشف حقیقت، بی‌اعتبار شمرده شده است؛ و در دستۀ دوم، اعتبار رأی اکثریت بنا بر مبنای حق تعیین سرنوشت، به اثبات رسیده است. نویسنده از این دو دسته آیات، نتیجه می‌گیرد که قرآن کریم مخالف شدید دو آسیب مهم میان مسلمانان است: نخست، عوام‌زدگی و دنباله‌روی از جوّ غالب در جامعه؛ و دوم، استبداد، زورگویی و تحمیل اسلام بر مردم. در فصل دوم این نوشتار، سیرۀ پیامبر اکرم9 و امامان: دربارۀ رابطۀ حاکمیت سیاسی و خواست عمومی، بررسی شده است. نویسنده با بررسی سیرۀ هر یک از معصومان:، نتیجه گرفته که آن‌ها تا هنگامی که دارای پشتوانۀ خواست عمومی و رأی اکثریت نبودند، حکومت بر مردم را نپذیرفتند و اقدامی برای تشکیل حکومت انجام ندادند؛ و نیز هنگامی که آن را از دست دادند، حکومت را رها نمودند. دو آموزۀ هجرت و بیعت در سیرۀ معصومان:، دلیلی بر احترام آن‌ها به حق تعیین سرنوشت مردم است. کلیدواژه‌ها: حق تعیین سرنوشت، رأی اکثریت، آرای عمومی، هجرت، بیعت.
دانلود