فلسفه حکم تعدد زوجات
52 بازدید
محل نشر: پژوهش نامه مطالعات اسلامی زنان و خانواده/ 1/ پاییز و زمستان 1392/ جامعة المصطفی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این نوشتار با بیان فلسفه حکم تعدد زوجات در اسلام در صدد دفاع عقلانی از این حکم در مقابل پرسشها و اعتراضات موجود در عصر حاضر است. نویسنده بعد از تبیین روش درست دفاع از قوانین و مقررات حقوقی و فقهی، سه دیدگاه در فلسفه این حکم بیان می کند و در نهایت مهم ترین عامل تشریع این حکم را تفاوت غریزه جنسی میان زن و مرد و تحریک پذیری و قدرت بیشتر آن در مردان می داند که موجب شده است نظام حقوقی مبتنی بر تک همسری که در بیشتر جوامع امروز رایج است نتواند روابط جنسی میان زنان و مردان را تحت انضباط قانونی در آورد و مانع رواج روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج گردد. او در نهایت نتیجه می گیرد که ازدواج تک همسری از نظر اخلاقی و در شرایط عادی مطلوب تر است و حکم مشروعیت تعدد زوجات بر اساس ضرورتهای اجتناب ناپذیر برخاسته از غریزه جنسی مردان شکل گرفته است و تنها می بایست در محدوه وجود ضرورت و شرایط مناسب به آن اقدام شود. کلیدواژگان: ازدواج، تعدد زوجات، چندهمسری، خانواده، غریزه جنسی، علل الشرایع، فلسفه احکام.
دانلود