اعتبار رای اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی
89 بازدید
محل نشر: فقه کاوشی نو در فقه اسلامی/ شماره 75/ بهار 1372
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این نوشتار به بررسی اعتبار رأی اکثریت بر پایه چهار مبنای کشف حقیقت، مشروعیت دینی، مصلحت و مقبولیت پرداخته شده است و نتایج منطقی و عقلی هر یک از این مبانی در موضوع رأی اکثریت مورد کاوش قرار گرفته است. نویسنده در این نوشتار پس از بررسی هر یک از این مبانی به این نتیجه رسیده است که رأی اکثریت بر پایه مبانی مزبور فاقد اعتبار عقلی است یا اعتبار آن در حوزه محدودی قابل اثبات است. او در مقاله «اعتبار عقلی رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت» که در شماره 72 این نشریه به چاپ رسیده است به این نتیجه رسید که رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت در همه حوزه های تصمیم گیری جمعی معتبر است. وی در جای جای این نوشتار، این پنج مبنا را با یکدیگر و به خصوص مبنای حق تعیین سرنوشت را با سایر مبانی مقایسه کرده و در نهایت نتیجه گرفته است که استوارترینِ مبانی برای اعتبار رأی اکثریت در همه پرسی های رایج در دنیای امروز، مبنای حق تعیین سرنوشت است. کلیدواژه¬ها: رأی اکثریت، آرای عمومی، مشروعیت، مقبولیت، شورا، حق تعیین سرنوشت.