اعتبار عقلی رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت
76 بازدید
محل نشر: مجله فقه کاوشی نو در فقه اسلامی/ شماره 72/ تابستان 1391
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این نوشتار به بررسی اعتبار رأی اکثریت در تصمیم‌گیری‌های جمعی پرداخته شده است. اعتبار رای اکثریت می‌تواند مبانی مختلفی داشته باشد. مهم‌ترین آن‌ها عبارت است از حق تعیین سرنوشت، کشف حقیقت، مشروعیت دینی، مصلحت و مقبولیت. موضوع این نوشتار بررسی این موضوع بر اساس مبنای حق تعیین سرنوشت است. نویسنده برای بررسی موضوع این مقاله، نخست به تبیین مفاهیم مرتبط به آن پرداخته است. سپس با استناد به دلایل عقلی به این نتیجه می رسد که رأی اکثریت بر اساس مبنای حق تعیین سرنوشت، در همۀ حوزه‌های اجتماعی، بدون استثنا معتبر است. از این رو، این مبنا می تواند مستند نظری معتبری برای همه پرسی های رایج در جوامع امروز باشد. کلیدواژه¬ها: رأی اکثریت، آزادی، آرای عمومی، دموکراسی، دموکراسی حداقلی، دموکراسی حداکثری، حق تعیین سرنوشت، مشروعیت سیاسی.