عدم جریان معاطات در نکاح (نویسنده آیت الله سید کاظم حائری)
49 بازدید
محل نشر: مجله فقه اهل بیت (ع)، شماره 66و 67، تابستان و پاییز 1390
نقش: مترجم
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله ترجمه نوشتاری از آیت الله سید کاظم حائری است