روشنفکران دینی و مدرنیزاسیون فقه (1) / مولفه های مدرنیته از نگاه روشنفکران دینی و تعارض آن با دینداری
47 بازدید
محل نشر: فقه اهل بیت (فارسی) » زمستان 1383 - شماره 40-39 »(56 صفحه - از 180 تا 235)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
سلسله مقالات حاضر با هدف ارائه گزارشی تفصیلی، جامع و مستند از شبهات و انتقاداتی تدوین یافته که در دو دهه اخیر ـ عمدتاً از سوی محافل روشنفکری دینی ـ متوجّه فقه و اندیشه فقهی شده است، تا تصویری گویا از آراء فقه‏شناسی این طیف از روشنفکران، برای فقه پژوهان عرضه شود و در حدّ توان، در زمینه سازی فرآیند آسیب‏شناسی فقه، گامی برداشته شود. در این مرحله، از نقد و تحلیل دقیق این اندیشه‏ها، خودداری شده و تنها به این نکته اکتفا شده است که جنبش فکری این گروه از روشنفکران ـ در نگاهی کلان و فارغ از داوری پیرامون صحت و سقم آن ـ با اندیشه مدرنیته در جهان امروز، هماهنگ و همسوست. در حالی که به اعتقاد این روشنفکران، بنیان اندیشه مدرن با اندیشه دینی، سازگار نیست. از این رو، جریان فکری این گروه از روشنفکران در ایران که از سویی، تعلّق خاطری به باورهای دینی دارند و از سوی دیگر، از پیش قراولان پروژه مدرنیزاسیون به شمار می‏آیند، پیوسته گرفتار تناقضات فکری و عملی بوده است.