آیه تنبیه بدنی زنان
49 بازدید
محل نشر: طهورا ، فصلنامه تخصصی موسسه آموزش عالی بنت الهدی / شماره4 / پاییز و زمستان 88
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده نوشتار حاضر به دنبال دادن پاسخ به اعتراض برخی به حکم خداوند، در تنبیه بدنی زنان ناشزه در آیه 34 سوره نساء است. این جستار نخست برخی از پاسخ‌های ارایه شده در این زمینه را نقد کرده، سپس با مراجعه به متون فقهی و تفسیر و استقصاء انظار فقیهان و مفسران در مورد این آیه به ارزیابی آنها پرداخته است. در این مقاله دو حکم جواز مجازات بدنی در اسلام و سرپرستی مردان بر زنان در محیط خانواده که در صدر آیه به آن تصریح شده است، دو پیش‌فرض پذیرفته شده حکم تنبیه زن ناشزه است. سپس با توجه به این دو مبنا و نیز هدفمند بودن فرمان خداوند به تنبیه بدنی که منوط به حصول نتیجه، یعنی اصلاح زن می‌باشد و نیز توجه به شرایطی که فقها برای این حکم ذکر کرده‌اند، این نتیجه به دست می‌آید که فرمان تنبیه بدنی زن ناشزه، غیر اخلاقی و غیر عقلانی نیست. واژه‌هاي کليدی: تنبيه بدنی، ‌مجازات بدنی، نشوز، تأدیب، اصلاح.
دانلود