مشخصات فردی و زندگینامه
نام:مسعود
نام خانوادگی:امامی
پست الکترونیک:masoudimami@yahoo.com
نخصص ها:فقه و اصول ، کلام

زندگی نامه

متولد 1343 در تهران . در سال 1360 به مدرسه علمیه مرحوم آیت الله شیخ احمد مجتهدی تهرانی وارد شد. تا سال 1367 به تحصیل علوم حوزوی در تهران پرداخت ، سپس وارد حوزه علمیه قم شد و تا کنون در این حوزه به تحصیل ، تدریس و تحقیق مشغول است. شرایع ، تفسیر قرآن و برخی دروس دیگر را به مدت 6 سال از محضر استاد بزرگوار آیت الله مجتهدی تهرانی ، لمعتین و اصول فقه را خدمت حاج سید محمد ضیاء آبادی ، رسائل را نزد آیت الله سید حسن مرعشی و آیت الله سید رسول تهرانی ، مکاسب را در محضر آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی ، جلد نخست کفایه را نزد آیت الله شیخ حسن قدیری و جلد دوم را خدمت آیت الله شیخ صادق لاریجانی درس گرفت. از سال 1370 به دروس خارج راه یافت. در دروس خارج اساتید مختلفی شرکت کرد ؛ از جمله مدت 4 سال در درس خارج فقه (بیع) و اصول آیت الله شیخ حسین وحید خراسانی ، مدت 2 سال خارج فقه (خمس) آیت الله شیخ جواد تبریزی و در نهایت مدت 6 سال در درس خارج فقه (خمس و نکاح) استاد معظم حضرت آیت الله سید موسی شبیری زنجانی حضور یافت. نهایتا مدت 12 سال در دروس خارج فقه و اصول شرکت کرده است. بدایة الحکمه را نزد آیت الله سید رضی شیرازی ، نهایة الحکمه را نزد استاد سید حسین حسینی و الهیات شرح منظومه را نزد استاد سید مصطفی محقق داماد درس گرفت ، 2 سال در درس اشارات حضرت آیت الله حسن زاده آملی و مدتی در درس اسفار حضرت آیت الله جوادی آملی شرکت کرده است. از سال 1379 تا سال 1390 با مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه همکاری علمی _ پژوهشی داشته است و از سال 1378 تا کنون با موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی (زیر نظر آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی) به عنوان مدیر دانشنامه آثار فقهی شیعه و عضو علمی گروه فقه جزا همکاری دارد. از سال 1379 تا سال 1390 به تدریس دروس معارف اسلامی در دانشگاه تهران مشغول بوده است. از سال 1387 با پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به عنوان مدیر گروه حقوق خصوصی، عمومی و بین الملل در دانشنامه قرآنی و از سال 1391 با مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی به عنوان مدیر و دبیر علمی شورای فقهی و از سال 1393 با دفتر تبلیغات اسلامی به عنوان مدیر و نویسنده دانشنامه حقوق بشر دوستانه اسلامی همکاری علمی دارد.