سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی  
مسئول مدخل گزینی و پرونده علمى بخش فرهنگ فقه 
1377/01/01 
1384/12/01 
پژوهشى 
همکاری 
مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه 
پژوهشگر 
1378/01/01 
1389/12/29 
علمی پژوهشى 
همکاری 
موسسه دائره المعارف فقه اسلامی 
مسئول بخش دانشنامه آثار فقهی شیعه 
 
ادامه دارد 
مدیریت علمی و پژوهشی 
همکاری 
موسسه دائره المعارف فقه اسلامی 
عضو هیئت علمی گروه فقه جزا 
 
ادامه دارد 
پژوهشی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
مدیر گروه حقوق خصوصی، عمومی و بین الملل دانشنامه قرآن شناسی 
 
ادامه دارد 
مدیریت علمی 
همکاری 
مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی 
مدیر علمی شورای فقهی 
 
ادامه دارد 
مدیریت علمی 
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی قم 
مسئول دانشنامه حقوق بشر دوستانه در اسلام 
 
ادامه دارد 
پژوهشی 
تدریس 
دانشگاه تهران  
مدرس 
1379/07/01 
1390/04/31 
معارف اسلامی 
تدریس 
دانشگاه خواجه نصیر 
مدرس 
1374/01/08 
1377/01/25 
معارف اسلامی 
تدریس 
حوزه علمیه تهران و قم 
مدرس 
 
 
برخی متون مقدمات و سطح 
تدریس 
دانشگاه علوم پزشکی قم 
مدرس 
 
 
معارف اسلامی